Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden NBA 2017, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017.

Algemene voorwaarden NBA 2017